Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


relatieve_uitzonderingsgronden

Relatieve uitzonderingsgronden

Subpagina van schade

Na de vier absolute uitzonderingsgronden zijn de verdere stappen in het beslismodel van het RIVM gebaseerd op relatieve uitzonderingsgronden.

- Stap 5: Belang betrekkingen. Kan het verstrekken van de data de betrekkingen van Nederland met andere Staten en/of internationale organisaties schaden? (art. 10 tweede lid, sub a Wob) Betreft meestal documenten uit het diplomatieke verkeer.

- Stap 6: Economische/financiële belangen. Kan het verstrekken van de economische of financiële belangen van de Staat of andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen schaden? (art. 10 tweede lid, sub b Wob)

- Stap 7: Strafrecht. Heeft de dataset betrekking op de opsporing en/of vervolging van strafbare feiten? (art. 10 tweede lid, sub c Wob) Kan zowel concrete als algemene gevallen betreffen. Deze bepaling gaat niet over het voorkomenvan strafbare feiten.

- Stap 8: Inspectie, controle en toezicht. Heeft de dataset betrekking op inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen? (art. 10 tweede lid, sub d Wob) Eerste betekenis: Voor inspectie, controle en toezicht wordt vaak gebruik gemaakt van steeksproefsgewijze systemen. Deze steekproeven kunnen zinloos worden als iedereen hierin kan meekijken. Tweede betekenis: bij onderzoeksdata van een specifiek onderzoek kan vertrouwelijkheid zwaarder wegen dan het maatschappelijke belang van openbaarheid.

- Stap 11: Schending belangen van derden. Zijn er anderen die vergelijke data sets hebben en die nu ernstig in hun belangen worden geschaad? (art. 10 tweede lid, sub g Wob). De meest algemene weigeringsgrond. Toepassing: belangen beschermen die niet onder een van de andere weigeringsgronden vallen, zoals het voorkomen van reputatieschade. Kan een aanvulling zijn op art.10 lid 1 onder c: bedrijfsgevoelige gegevens. Het kan zijn dat door open data beschikbaar te stellen een partij onevenredig wordt bevoordeeld of juist benadeeld.

Stel dat een derde al een vergelijkbare dataset heeft als de overheid wil openbaren, welke factoren spelen mee om te besluiten de overheidsdataset al dan beschikbaar te maken? Dit zijn: de financiële positie van de benadeelde, de omvang van de schade, de voorzienbaarheid van de schade en de grootte van de kring van benadeelden (als een kleine groep onevenredig hard wordt getroffen kan een schadevergoeding worden toegewezen) 1). Schade die past bij het normale bedrijfsrisico is altijd voor de rekening van de burger. Maar de schade hoeft niet zo ernstig te zijn dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

1)
Zie Hoge Raad 18 januari 1991, NJ 1992/638 Leffers/Staat: http://arresten.eu/staatsrecht/hr-18-01-1991-nj-1992-638-leffersstaat/>
relatieve_uitzonderingsgronden.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 23:04 door richard