Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wet_open_overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwetsvoorstel van de GroenLinks en D66. Het voorstel is in april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Deze wet zou de Wet openbaarheid van bestuur vervangen, en reikt veel verder dan de huidige wet. De overheid wordt hiermee verplicht gesteld tot het actief openbaar maken van informatie uit bepaalde categorieën en dient een online register bijhouden over alle documenten en datasets waarover het beschikt.1)

Er is principiële kritiek op het feit dat alle informatie voortaan beschikbaar zou moeten zijn (inclusief bijvoorbeeld interne memo's) en er zijn praktische bezwaren over de uitvoerbaarheid, die zich met name richt op de kosten. In een rapport van ABDTOPConsult is te lezen dat:

[Het] is becijferd dat de Woo structurele extra kosten van ten minste vele honderden miljoenen euro’s per jaar - waarschijnlijk zelfs meer dan een miljard euro per jaar - met zich meebrengt als gevolg van de noodzakelijke extra inzet van menskracht. Omgerekend komt deze extra inzet neer op vele duizenden extra benodigde fte’s.

Vanwege het vele lobby-werk tegen de deze wet is de kans groot dat deze uiteindelijk toch de nek om zal worden gedraaid.

Veranderingen ten opzichte van de Wob

De reikwijdte van de Woo ten opzichte van de huidige Wob zou verruimd worden door (i) voor een aantal organen in de Woo te bepalen dat de wet op hen van toepassing is, (ii) bestaande uitzonderingen te schrappen, en (iii) bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) rechtspersonen aan te wijzen waarop de Woo van toepassing is.2) De Woo zou dus op nieuwe organisaties van toepassing zijn, zoals de VNG, Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Daarnaast komt de uitzondering op bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten te vervallen.

Verder heeft de Woo tot doel dat bestuursorganen (veel) meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. De actieve openbaarmakingsplicht wordt uitgebreid doordat bestuursorganen (i) een openbaar toegankelijk register moeten bijhouden van bij het hen berustende documenten (ii) in de Woo genoemde informatie en documenten in ieder geval uit eigen beweging moeten maken. Bij de Wob werd alleen het recht op het verzoek tot openbaarmaking (passief) geregeld.

Daarnaast hadden organisaties met de Wob een grote mate van vrijheid om te bepalen welke informatie zij uit eigen beweging openbaar maken. In de Woo wordt geregeld welke informatie in ieder geval openbaar moet worden gemaakt. Bij het passieve openbaar maken wijzigen ook de wijze van indienen van een verzoek, de beslis termijn en de rechtsmiddelen bij niet tijdig beslissen ten opzichte van hoe dit in de Wob geregeld was.

2)
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, “Van de Wob naar de Woo”,https://www.pelsrijcken.nl/media/353926/van_de_wob_naar_de_woo.pdf
wet_open_overheid.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 22:57 door richard